ریاضی پایه هشتم - ویدیاب


ریاضی پایه هشتم

ریاضی پایه هشتم - فصل چهارم- جبر و معادله (قسمت 1)

آموزشی
ریاضی پایه هشتم - فصل چهارم- جبر و معادله (قسمت 1)

ریاضی پایه هشتم - فصل چهارم - یادآوری عبارت های جبری

آموزشی
ریاضی پایه هشتم - فصل چهارم - یادآوری عبارت های جبری

ریاضی پایه هشتم - فصل 5 - قسمت 1 - مرور مطالب پایه هفتم

آموزشی
پایه هشتم فصل 5 : بردار و مختصات درس اول: جمع بردارها قسمت یکم سرفصل ها: مرور مطالب پایه هفتم مدرس: حشمتی

ریاضی پایه هشتم - فصل سوم - زاویه های خارجی در مثلث

آموزشی
ریاضی پایه هشتم - فصل سوم - زاویه های خارجی در مثلث

تدریس رایگان ریاضی پایه هشتم | فصل چهار - درس سوم - پارت #1

آموزشی
تدریس رایگان ریاضی پایه هشتم | فصل چهار - درس سوم - پارت #1

تدریس رایگان ریاضی پایه هشتم | فصل چهار - درس سوم - پارت #2

آموزشی
تدریس رایگان ریاضی پایه هشتم | فصل چهار - درس سوم - پارت #2

تدریس رایگان ریاضی پایه هشتم | فصل چهار - درس اول - پارت #2

آموزشی
تدریس رایگان ریاضی پایه هشتم | فصل چهار - درس اول - پارت #2

ریاضی پایه هشتم، فصل پنجم، بخش نهم، بردار و مختصات

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل پنجم، بخش نهم، بردار و مختصات توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

آموزش ریاضی پایه هشتم جلسه پانزدهم

آموزشی
آموزش ریاضی پایه هشتم جلسه پانزدهم

ریاضی پایه هشتم - فصل سوم - چند ضلعی ها (قسمت 6)

آموزشی
سلام به دانش آموزان پایه هشتم این جلسه چند نمونه از تمرین هایی که مربوط به تدریس جلسه پیش بود رو حل کردیم. قبل از اینکه من مثال هارو داخل این ویدیو حل کنم،...

ریاضی پایه هشتم - فصل سوم - زاویه های خارجی

آموزشی
ریاضی پایه هشتم - فصل سوم - زاویه های خارجی

ریاضی پایه هشتم، فصل پنجم، بخش هفتم، بردار و مختصات

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل پنجم، بخش هفتم، بردار و مختصات توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم، فصل پنجم، بخش ششم، بردار و مختصات

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل پنجم، بخش ششم، بردار و مختصات توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم، فصل پنجم، بخش چهارم، بردار و مختصات

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل پنجم، بخش چهارم، بردار و مختصات توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم، فصل پنجم، بخش سوم، بردار و مختصات

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل پنجم، بخش سوم، بردار و مختصات توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم، فصل پنجم، بخش دوم، بردار و مختصات

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل پنجم، بخش دوم، بردار و مختصات توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش سی و هشتم، جبر و معادله

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش سی و هشتم، جبر و معادله توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش سی و ششم، جبر و معادله

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش سی و ششم، جبر و معادله توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم - فصل سوم - زاویه های داخلی

آموزشی
ریاضی پایه هشتم - فصل سوم - زاویه های داخلی

ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش سی و یکم، جبر و معادله

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش سی و یکم، جبر و معادله توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش بیست و هشتم، جبر و معادله

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش بیست و هشتم، جبر و معادله توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم - فصل 4 - قسمت 6 - معادله

آموزشی
پایه هشتمفصل4 : جبر و معادلهدرس چهارم: معادلهقسمت ششمسرفصل ها: معادلهمدرس: حشمتی

ریاضی پایه هشتم - فصل 4 - قسمت 7 - معادله با ضریب های گویا

آموزشی
پایه هشتم فصل4 : جبر و معادله درس چهارم: معادله قسمت هفتم سرفصل ها: معادله با ضریب های گویا مدرس: حشمتی

ریاضی پایه هشتم فصل 3 اندازه زاویه خارجی در مثلث

آموزشی
ریاضی پایه هشتم فصل 3 اندازه زاویه خارجی در مثلث

ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش بیست و ششم، جبر و معادله

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش بیست و ششم، جبر و معادله توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش بیست و پنجم، جبر و معادله

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش بیست و پنجم، جبر و معادله توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش بیست و سوم، جبر و معادله

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش بیست و سوم، جبر و معادله توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش بیست و یکم، جبر و معادله

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش بیست و یکم، جبر و معادله توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش بیستم، جبر و معادله

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش بیستم، جبر و معادله توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش هجدهم، جبر و معادله

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش هجدهم، جبر و معادله توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش هفدهم، جبر و معادله

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش هفدهم، جبر و معادله توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

تدریس ریاضی پایه هشتم فصل دوم درس 1 مدرس:مهرنوش جوکار

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم فصل دوم درس 1 مبحث یادآوری عددهای گویا مدرس :مهرنوش جوکار

ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش نوزدهم، جبر و معادله

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم، فصل چهارم، بخش نوزدهم، جبر و معادله توسط خانم گرجی دبیر ریاضی دبیرستان غیردولتی دخترانه قرآنی هدی

ریاضی پایه هشتم - فصل سوم - متوازی الاضلاع و ویژگی های آن

آموزشی
ریاضی پایه هشتم - فصل سوم - متوازی الاضلاع و ویژگی های آن

ریاضی پایه هشتم تعیین اعداد با روش غربال گری

آموزشی
ریاضی پایه هشتم تعیین اعداد با روش غربال گری مدرس آقای عسگری دبیرستان غیر دولتی علامه شعبه شریعتی

ریاضی پایه هشتم - فصل سوم - حل تمرین خطوط موازی و مورب

آموزشی
ریاضی پایه هشتم - فصل سوم - حل تمرین خطوط موازی و مورب

تدریس وحل تمرین ریاضی پایه هشتم فصل دوم

آموزشی
تدریس وحل تمرین ریاضی پایه هشتم فصل دوم صفحه 25 قسمت اول توسط دبیر ریاضی ناحیه 3 محمد عیدی

ریاضی پایه هشتم مبحث چند ضلعی ها توازی و تعامد

آموزشی
ریاضی پایه هشتم مبحث چند ضلعی ها توازی و تعامد مدرس آقای عسگری دبیرستان غیر دولتی علامه شعبه شریعتی

ریاضی پایه هشتم مبحث چند ضلعی ها توازی و تعامد

آموزشی
ریاضی پایه هشتم مبحث چند ضلعی ها توازی و تعامد مدرس آقای عسگری دبیرستان غیر دولتی علامه شعبه شریعتی

ریاضی پایه هشتم حل کل تمرین های فصل8

آموزشی
این ویدیو فقط حل کل تمرین های فصل8می باشد لطفابعداز دیدن فیلم درباره ی تدریس استادنظربدهید

تدریس ریاضی پایه هشتم فصل۹درس اول

آموزشی
این ویدیو اموزشی فقط شامل تدریس فصل۹درس اول است لطفابعدازدیدن فیلم اموزشی لایک کنیدودرباره ی تدریس استادنظربدهید

ریاضی پایه هشتم حل کل تمرین های فصل۹

آموزشی
این ویدیو شامل حل کل تمرین های فصل ۹ریاضی پایه هشتم می باشد لطفا بعد ازدیدن فیلم لایک کنید ودرباره ی ویدیونظربدهید

ریاضی پایه هشتم - رابطه فیثاغورس

آموزشی
ریاضی پایه هشتم - رابطه فیثاغورس

ریاضی پایه هشتم - راهنمایی اول

فیلم و سریال
سلام بچه ها ویدیو های بیشتری میزارم فقط لایک و کامنت زیاد بزارین. ممنون

حل تمرینات مبحث زاویه های محاطی از ریاضی پایه هشتم - مدرس مصطفی سهرابی

آموزشی
در این ویدیو تمرینات درس سوم از فصل 9 کتاب ریاضی پایه هشتم مبحث زاویه های محاطی بررسی شده است - مدرس مصطفی سهرابی

ریاضی پایه هشتم.فصل نهم:خط و دایره.مدرس:آقای جواد پراشیده

آموزشی
ریاضی پایه هشتم.فصل نهم:خط و دایره.مدرس:آقای جواد پراشیده

حل چند نمونه سوال از مبحث توان از ریاضی پایه هشتم

آموزشی
حل چند نمونه سوال از مبحث توان از ریاضی پایه هشتم - گروه های آموزشی فارس

تدریس ریاضی پایه هشتم - حل نمونه سوالات فصل 7

آموزشی
تدریس ریاضی پایه هشتم - حل نمونه سوالات فصل 7
بارگذاری ویدئو های بیشتر

طراحی شده توسط سید محمد میرعالی پیام به تلگرام پشتیبان

دسته بندی ویدئو ها

طنز کارتون آموزشی گیم مذهبی موسیقی علم و تکنولوژی ورزشی حوادث جهانگردی هنری سلامت آشپزی فیلم و سریال